چرا وزیر آموزش و پرورش اظهارات خود را تکرار می‌کند؟/ ما به نظام آموزشی تک‌زبانه افتخار می‌کنیم

چرا وزیر آموزش و پرورش اظهارات خود را تکرار می‌کند؟/ ما به نظام آموزشی تک‌زبانه افتخار می‌کنیم

اظهارات درست و اصولی وزیر آمورش و پرورش در خصوص اجرای اصل 15 قانون اساسی مبنی بر آموزش درست و اصولی در مدارس به زبان فارسی استاندارد، در یک ماه گذشته چندین بار از طرف وی تکرار شده است. علیرغم برخی هوچی‌گری ها و اظهارات مضحک کسانی که نباید در…