آذری بودن باعث افتخار است آذربایجانی تُرک نیست

آذری بودن باعث افتخار است آذربایجانی تُرک نیست

آذری آمیخته ای است از زبانهای ترکی و فارسی و عربی و فاصله اش از نظر علمی با زبان ترکی استانبولی امروزی همانقدر است که با زبانهای فارسی و عربی. این حقیقت .... زبان آذری را از همه ی آنها مجزا کرده و زبانی نو را بوجود می آورد که…