زبان آذربایجان و وحدت ملّی ایران

زبان آذربایجان و وحدت ملّی ایران

کتاب زبان آذربایجان و وحدت ملی ایران نویسنده: ناصح ناطق ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار وطن، نخستین اصل مشترک همبستگی افراد یک ملت است. همۀ اهل یک وطن مانند افراد یک خانه باید در حفظ آن کوشا باشند. وطن کشوریست که قرنها مردمانی با هم در آن زندگانی کرده،…