تقسیم کار عملیاتی پان ترکیست‌ها: پلیس خوب، پلیس بد

تقسیم کار عملیاتی پان ترکیست‌ها: پلیس خوب، پلیس بد

این گروه در حقیقت همان باند سوئد نشین تجزیه طلبان متشکل از علیرضا اردبیلی،یونس شاملی، سیمین صبری و... است. گروهی پیش از این نشریه تریبون را منتشر می کرد که سپس تبدیل به سایت شد. اگر نگاهی به بایگانی تریبون بیاندازیم، غیر از مقالات همین افراد، مطالبی از هویت طلبان(تجزیه…