مستند تات های لاهیج: فارسی زبانان جمهوری باکو+دانلود

مستند تات های لاهیج: فارسی زبانان جمهوری باکو+دانلود

جایگزین فارسی کرد، حکومت بعث بسیاری از آثار و فرهنگ ایرانی را در عراق از بین برد، مردمان فارسی زبان در شهرهای بخارا و سمرقند هم اکنون تحت شدیدترین فشار های فرهنگی حکومت ازبکستان هستند تا زبان فارسی و هویت تاجیکی/ ایرانی خود را انکار کنند، روسیه و بعدها شوروی…