بیش از ۵٠٠ شاعر غربی از شاهنامه فردوسی تأثیر گرفته‌اند

بیش از ۵٠٠ شاعر غربی از شاهنامه فردوسی تأثیر گرفته‌اند

«از سده هجدهم تا بیستم میلادی، بیش از ۵۰۰ شاعر باخترزمینی را می‌توان نام بُرد که از ادبیات فارسی و شاهنامه‌ی فردوسی اثر پذیرفته‌اند. "ویکتورهوگو"، "تورگنیف"، "لامارتین"، "بالزاک" و شمار بسیاری دیگر از بزرگان ادبیات جهان، از راه برگردان شاهنامه به زبان‌های اروپایی، با این کتاب بزرگ آشنا شدند. آن‌ها…