مروری بر جایگاه تبریز در تحولات ایران

مروری بر جایگاه تبریز در تحولات ایران

تبریز تب ریز (بهبود بخش تب و بیماری)بوده است،بدلیل آب و هوای خوب تبریز پادشاهان در گذشته به این شهر سفر کرده و رحل اقامت در این شهر را برای مدتی می افکندند و به مداوای خویش میپرداختند» این خود نشان از اهمیت تبریز برای شاهان ایران داشته است.در ادوار مختلف…