همایش تحدید حدود ایران و عثمانی

همایش تحدید حدود ایران و عثمانی

نخستین نشست دیپلماسی ایرانی و تقدیر تاریخی ایران عصر جدید برگزار می‌شود: تحدید حدود ایران و عثمانی نخستین نشست از سلسله نشست‌های دیپلماسی ایرانی و تقدیر تاریخی ایران عصر جدید با موضوع تحدید حدود ایران و عثمانی، روز دوشنبه 17آبان ماه در دانشگاه تهران برگزار می‌‌شود. در این نشست، با…