تباهی نظام دانشگاهی و ظهور گونه‌های جدید فساد

تباهی نظام دانشگاهی و ظهور گونه‌های جدید فساد

روزنامه قانون: تابستان1387 بود که آشکار شد مدرک دکتري و حتی کارشناسی‌ارشد و کارشناسی وزیر کشور جعلی است. علی کردان سال‌ها پیش از نشستن بر کرسی وزارت، به‌عنوان دکتراي حقوق اساسی از آکسفورد، به تدریس در دانشگاه و کار در مناصب دولتی مشغول بود و آب‌ازآب تکان نمی‌خورد. سودای وزارت…