شکاف های قومیتی جمهوری آذربایجان/برهان حشمتی

شکاف های قومیتی جمهوری آذربایجان/برهان حشمتی

    جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری که از قومیت های مختلف تشکیل شده است، دارای شکاف های قومیتی قابل توجهی است که در برهه های فعال شدن این شکاف ها، وحدت و تمامیت این جمهوری با مخاطرات جدی مواجه شده است. مهمترین اختلاف و درگیری قومی در سرزمینی که…