باکو تولید نفت را متوقف نخواهد کرد

باکو تولید نفت را متوقف نخواهد کرد

، سهم جمهوري آذربايجان اندک است و در شکل گيري قيمت تاثيري ندارد. به همين علت نيز توقف توليد نفت توسط جمهوري آذربايجان، تاثير لازم را نخواهد داشت. »ترند افزوده است در سال 2015، جمهوري آذربايجان روزانه هشتصدهزار بشکه نفت توليد کرده است، حال آنکه توليد جهاني نفت خام در…