جروزالم پست: الهام علی اف احترام یهودیان جهان را کسب کرده است

جروزالم پست: الهام علی اف احترام یهودیان جهان را کسب کرده است

«جروزالم پست در مقاله اي به قلم آريه گوت، به شبهاتي که از سوي برخي سياستمداران اسراييلي «ارمني پرست» مطرح مي شود، پاسخ هاي قاطعي داد. آريه گوت، مدير سازمان غيردولتي اسراييلي «طرح هاي بين المللي براي جامعه» ، در اين مقاله با عنوان «اسراييل و آذربايجان؛ رويکرد عمل گرايانه»…