مبانی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی از نظر تاریخی ،سیاسی و حقوقی

مبانی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی از نظر تاریخی ،سیاسی و حقوقی

اند و در قرنهای 18و 19میلادی جزءحوزه ی صلاحیت ایران حکمرانی لنگه به حساب می آمده اند که خود بخشی اداری از استان فارس بوده است.حاکمیت ایران بر این جزایر در کتابها ،اسناد تاریخی،سالنامه ها،شرح وقایع راهنمایان دریایی ،نقشه های جغرافیایی و بخصوص در اسناد رسمی ،سالنامه ها ،شرح راهنمایان…