ج.باکو: بحران اقتصادی و افزایش قیمت ها ؛ تنش در آستارا و جلیل آباد

ج.باکو: بحران اقتصادی و افزایش قیمت ها ؛ تنش در آستارا و جلیل آباد

و امور اجتماعي به مطالبات ساکنان 35 بخش شهرستان جليل آباد، موجب نارضايتي شد و به موازات آن ساکنان اين بخش ها به افزايش مصنوعي قيمت ها اعتراض کردند.»معترضان همچنين تاکيد کردند  که قادر به بازپرداخت بدهي هاي خود به بانک ها نيستند.فرمانداري شهرستان جليل آباد در اين باره اعلام…