نمایندگان مجلس باکو از ترکیه در مقابل مجمع پارلمانی شورای اروپا حمایت کردند

نمایندگان مجلس باکو از ترکیه در مقابل مجمع پارلمانی شورای اروپا حمایت کردند

به گزارش «يني مساوات» ، اوکتاي اسدوف، رييس مجلس جمهوري آذربايجان، قطعنامه مجمع پارلماني شوراي اروپا را مبني بر تحت نظارت قرار گرفتن ترکيه از جهت رعايت حقوق بشر ، غيرعادلانه خواند.صمد سيدوف، رييس هيات نمايندگان مجلس جمهوري آذربايجان در مجمع پارلماني شوراي اروپا نيز گفت : « موضع مجمع…