درگیریهای قومی در قفقاز و بازتاب آن در ایران؛ نگاهی به حوادث آشوب 1905

درگیریهای قومی در قفقاز و بازتاب آن در ایران؛ نگاهی به حوادث آشوب 1905

است، براي مدتي اين خطر را پيش آورد كه اين مناقشه ابعاد گسترده‌تري يافته و به ايران نيز سرايت كند، چرا كه در يك مرحله جوانبي از اين كشتار دامنگير برخي از اتباع ايراني آن حدود نيز شد و در اين ميان پاره‌اي از محافل سياسي بر آن شدند كه…