بررسی روند تاریخی‌سیاسی جمهوری تالش- مغان به بهانه سالگرد تاسیس‌ آن

بررسی روند تاریخی‌سیاسی جمهوری تالش- مغان به بهانه سالگرد تاسیس‌ آن

قانون: تالش‌ها قومی ایرانی‌نژاد و فارسی‌زبان هستند که در آستانه خزر و در جلگه مغان زندگی می‌کنند. مورخان بر این باورند که بسیاری از شخصیت‌های مهم تاریخ ایران مانند زرتشت و بابک خرمدین ریشه تالشی داشته‌اند. تالش‌های جمهوری آذربایجان، شیعه‌مذهب هستند. آن‌ها حتی پس از جنگ‌های ایران و روس نیز…