گرافیک سیاسی معاصر ایران

گرافیک سیاسی معاصر ایران

احمد آقاقلی زاده: در‌ بررسی‌ آثار‌ هنری - تاریخی ایران، به ویژه آثار به جای مانده از دوران هخامنشی، نقوش برجسته کاخ­های تخت‌ جمشید که در آن­ها، نقش دولت، کارگزاران، لشگریان، مردم، همسایگان خارجی و دولت­های وابسته‌ به خوبی به تصویر‌ کشیده‌ شده، می‌توانند مثال بسیار روشی از گرافیک سیاسی…