دردسرهای باکو با دموکراسی و حقوق بشر اروپا

به تصویب رسید. در این قطعنامه، ضمن انتقاد شدید از وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در جمهوری آذربایجان مخصوصا در یک سال اخیر و بازداشت روزنامه نگاران و فعالین حقوق مدنی، سرکوب اجتماعات مردمی، نبود آزادی بیان و عدم استقلال دادگاه ها، خواهان اجرای اصلاحات سیاسی و ایجاد شرایط دموکراتیک…