انتشار دوره کامل روزنامه “آذربایجان جزو لاینفک ایران”

انتشار دوره کامل روزنامه “آذربایجان جزو لاینفک ایران”

که در سال های پایانی جنگ جهانی اول و به مدت یک سال، 13 شماره از آن منتشر شده بود ارگان ایرانیان ساکن قفقاز بود که خود را شعبه‌ای از حزب دموکرات ایران می‌دانستند.انتشارات پردیس ‌دانش در راستای یکی از کارکردهای همیشگی خود، یعنی انتشار آثار و اسنادی که بخشی…