برخی از اسامی بزرگان آذربایجان در خیابان های تهران و اصفهان

برخی از اسامی بزرگان آذربایجان در خیابان های تهران و اصفهان

شهرهای زیبا آذری نشین کشورمان مزین به نام و تندیس شاعران این خطه هستند از مزیت حضور سایر شاعران ملی نیز بهره مند هستند.در کنار این بقیه شهرهای ایران مانند تهران و اصفهان نیز مزین به نامهای شعرا و بزرگان آذربایجانی می باشند.در تهران خیابان هایی چون آذری، آذربایجان، ستارخان،…