عاشقان اهل بیت واقعیت آذربایجان؛هفتاد و دو مدرسه به نیت امام حسین (ع) و یارانش از سوی خیر مدرسه ساز

عاشقان اهل بیت واقعیت آذربایجان؛هفتاد و دو مدرسه به نیت امام حسین (ع) و یارانش از سوی خیر مدرسه ساز

مذهبی یا ملی ارادت خاصی به خاندان اهل بیت دارند. شهربانو دختر یزدگرد ساسانی به انتخاب خود به همسری امام حسین (ع) سلام در آمد و به این ترتیب مادر بزرگ تمام امامان دیگر شیعه شد تا فره شاهی به این بزرگواران منتقل شده و اینگونه بود که امام حسین(ع)…