کاتالان مثالی نقض برای نظریه استعمار داخلی

کاتالان مثالی نقض برای نظریه استعمار داخلی

رابطه استعمارگر- مستعمره تبیین‌کند. از نظر وی کشورهای غربی رابطه‌ای استعماری با استان‌های اقلیت‌نشین خود برقرار می‌کنند و بر اساس برقراری این شکل از سلطه است که جنبش‌های قومی شکل‌می‌گیرند.از نظر هشتر این استان‌ها به دلیل رابطه استعماری با مرکز، به لحاظ شاخص‌های توسعه و اقتصاد در وضعیت نازلی قرار…