بازتاب جنگهای ایران و روس در ادبیات

بازتاب جنگهای ایران و روس در ادبیات

دراز به بلنداي تاريخ جنگ‌هاي ايران وروس ازسده چهارم هجري دارد. براساس قرائن تاريخي يكي از نخستين تاخت و تازهاي روس عليه ايران سال 332 هجري قمري به شهر بردعه صورت گرفته كه مقارن است با دومين سال سلطنت نوح‌بن نصربن‌احمدبن اسمعيل ساماني معروف به اميراحمد كه خوشبختانه درباره اين…