فدرالیسم و تهدید امنیت ملی

فدرالیسم و تهدید امنیت ملی

از آسیب شناسی ها و بررسی ها اداری و دیوانی و به ویژه اقتصادی برای نیل به توسعه است راهکارهایی باین منظور در سطح ملی و منطقه ای ارائه شده است. از جمله راهکارهای پیشنهادی این گزارش انتخاب و گزینش نظام اداری فدرال برای ایران از طریق تمرکز زدایی پی…