پناهجویان ایرانی نما، تجزیه طلب پان کردیست از آب در آمدند

پناهجویان ایرانی نما، تجزیه طلب پان کردیست از آب در آمدند

بار قصد مهاجرت از ایران به اروپا را دارند.در تصاویر منتشر شده این گروه، چهره های تجزیه طلبی دیده می شود که نقشه کرستان بزرگ را در سینه خود خالکوبی کرده اند. با دیدن این خالکوبی به خوبی مشخص می شود که افراد مزبور جزو قومگرایانی هستند که پس از…