هیات ایرانی کنفرانس آزادی قراباغ(!)از مزار پیشه وری سر در آورد!

هیات ایرانی کنفرانس آزادی قراباغ(!)از مزار پیشه وری سر در آورد!

در روزهای اخیر کنفرانسی در باکو با عنوان کنفرانس آزادی قراباغ برگزار شد که هیات های غیردولتی از کشورها منطقه در آن شرکت کردند.هیاتی از ایران نیز با ظاهر غیردولتی در آن کنفرانس شرکت کرده است. بماند که سیاست رسمی ج.ا.ایران همانطور که بارها از  زبان وزارت خارجه و مقام…