دولت روحانی و کم توجهی به روزنامه نگاران

دولت روحانی و کم توجهی به روزنامه نگاران

مطالعه اندک تاریخ مطبوعات و تجربه دو دهه فعالیت روزنامه نگاری و عکاسی خبری نگارنده نشان می دهد که بسیاری از دولت ها و نظام های سیاسی در جهان با قلم به دستان به ویژه روزنامه نگاران مستقل، آزاد و متعهد، سر ناسازگاری دارند و آنان را مانع فریب افکار…