گزارش روزنامه های ترکیه هنگام اشغال ایران پس از سوم شهریور 1320

گزارش روزنامه های ترکیه هنگام اشغال ایران پس از سوم شهریور 1320

 هفتاد و هفت سال پیش در چنین روزهای مطبوعات ترکیه،درباره اشغال نظامی ایران توسط اتحاد شوروی چنین نوشت: روزنامه گجه پوستاسی: تیتر: تجاوز نیروهای شوروی به خاک ایران سو تیتر: نیروهای متجاوز روس، سه مرزبانی ایران را اشغال کردند ایران یادداشت اعتراضی شدیدی به مسکو داد.   روزنامه تصویر، صفحه…