تاکید رئیس جمهور بر آموزش دقیق زبان فارسی در همایش روز معلم

تاکید رئیس جمهور بر آموزش دقیق زبان فارسی در همایش روز معلم

  رئیس جمهور در روز بزرگذاشت مقام معلم به طور ویژه بر آموزش زبان فارسی به عنوان زبان اتصال با گذشته و تاریخ تاکید کرد. وی در در بخشی از این سخنرانی گفت: مسأله سوم زبان فارسی است. زبان فارسی خیلی مهم است. این زبان را خیلی خوب باید یاد…