تاملی بر راهبرد حزب کارگران کردستان ترکیه: به سوی رویکردی نرم

تاملی بر راهبرد حزب کارگران کردستان ترکیه: به سوی رویکردی نرم

می شود به طوری که تاسیس کردستان بزرگ در ابتدا جای خود را به دولت فدرال کردی در یک مقطع تاریخی و سپس خود مختاری کردستان ترکیه در چارچوب تمامیت ارضی ترکیه داده است . به دنبال ضربات جدی بر پیکره آن در دهه90و سپس دستگیری رهبر آن در سال 1999…