زندگی فرهنگی ارمنیان باکو

زندگی فرهنگی ارمنیان باکو

زمانی بود که در خانه یکی از ثروتمندان ارمنی شهر به نام کراسیلنیکیان یک گروه تاتر از دانش آموزان دبیرستان به رهبری آواگ گریگوریانس تشکیل شد.این گروه جنب و جوشی در تاتر باکو پدید آورد.تا پیش از آن عمدتا روسها در تاتر فعالیت داشتند.رهبری این گروه از سال 1871م.با گئورگ…