سازمان امنیت روسیه فاش کرد کردستان عراق، بانک مالی داعش

دهند.به گزارش روزنامه الحقیقه، چاپ عراق، در این گزارش، اطلاعات و تصاویر به دست آمده از طریق دستگاه جی پی اس (GPS) و دستگاه تحلیل تحرکات میدانی (GIS) نیز ضمیمه شده است.در این گزارش آمده است، یکی از راه هایی که داعش حمایت مالی یا کمک های نقدی دریافت می…