کارزار آگاهی‌رسانی ارزش‌های خوراکی سبزه در برابر تحریم آن

کارزار آگاهی‌رسانی ارزش‌های خوراکی سبزه در برابر تحریم آن

ا از سبزه چه کم شود که سبزه در دیده خیره خار باشد آن بادِ بهار، جان باغست بر شوره اگر غبار باشد (مولوی بلخی) فرامرز بیگدلو- چند سالی است که در میان برخی از کنشگران شبکه‌های اجتماعی مجازی کنش نه چندان بخردانه‌ای به نام کارزار یا پویش تحریم سبزه…