شعر و ادب فارسی در عثمانی

شعر و ادب فارسی در عثمانی

فارسی را می سراید:پرده داری می کند در قصر قیصر عنکبوتبوم،نوبت می زند بر تارم افراسیابسلطان سلیم بر شاهنامه تسلط  داشت و به فارسی شعر می سرود. سلطان سلیم که ما ایرانیان او را با سنگ دلی و شهوت کشتار و ویرانی تبریز می شناسیم هنگامی که به پارسی می…