اظهارات صالحی در ترکیه پیرامون ترکیب زبانی ایران چه «سندیتی» دارد؟

اظهارات صالحی در ترکیه پیرامون ترکیب زبانی ایران چه «سندیتی» دارد؟

  اظهارات علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کابینه احمدی نژاد در سال 1389 در دیدار از ترکیه بعدها دستمایه ای برای برخی از عوامل آن کشور در ایران شد تا سعی کنند از طریق تبلیغات و فعالیت ها بخشی از جمعیت کشورمان را امتداد طبیعی کشور ترکیه وانمود نمایند.…