نهایی سازی سند راهبردی کشورهای فارسی زبان

نهایی سازی سند راهبردی کشورهای فارسی زبان

شورای راهبردی کشورهای فارسی زبان که شامل افعانستان، تاجیکستان و ازبکستان است، به ریاست سیدمحمدرضا دربندی، معاون بین الملل بنیاد سعدی و با حضور قهرمان سلیمانی، رایزن سابق ایران در تاجیکستان و معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مردانی، سفیر سابق ایران در ازبکستان، مرجانی‌نژاد، مسئول سابق…