تحلیلی بر ادعاهای جدید رژیم باکو

تحلیلی بر ادعاهای جدید رژیم باکو

مستعجل حزب مساوات به رهبری محمد امین رسولزاده  به نام آذربایجان خوانده شد. مساواتی ها که شدیدا تحت تاثیر کمیته اتحاد و ترقی عثمانی قرار داشتند،نام مناطق مسلمان نشین شمال رود ارس را به آذربایجان تغییر دادند. د. چیزی که تا آن روز پیشینه ای نداشت و امری بدیع به…