ستون پنجم با ماسک اتحاد اسلام به میدان می آید

ستون پنجم با ماسک اتحاد اسلام به میدان می آید

  امروزه سخن گفتن از اتحاد اسلام یا جهان اسلام به مثابه یک« سازه متحد» چیزی فراتر از تعارف نیست. جهان اسلام نه یک سازه ژئوپولیتیک است و نه یک سازمان منطقه ای. نه از همگونی و یکپارچگی نژادی و زبانی برخوردار است و نه آرمان سیاسی مشترکی دارد. در…