گزارش ایرنا؛ عارف قزوینی؛ شاعری میهن پرست

گزارش ایرنا؛ عارف قزوینی؛ شاعری میهن پرست

فراز و نشیب روبرو شود. برای نمونه در حکومت قاجاریان و به ویژه دوره انقلاب مشروطه؛ شاعرانی مردمی و انقلابی همچون «عارف قزوینی، میرزاده عشقی، فرخی یزدی» و … به قصد همراهی و همنوایی با ملت و با وجود توانمندی های ادبی غیر قابل انکار با سرودن شعرهای انقلابی همراه…