گزارش شب بزرگداشت، بهمن سرکاراتی در موزه ملی تبریز

گزارش شب بزرگداشت، بهمن سرکاراتی در موزه ملی تبریز

چهارصد و هفتاد و هشتمین شب بخارا و سومین شب بخارا در تبریز پس از شب های "تبریز و شاهنامه" و "شب بخارا در تبریز" اختصاص به بزرگداشت استاد دکتر بهمن سرکاراتی داشت.این مراسم روز دوشنبه سوم تیر در سالن موزه آذربایجان تبریز، زادگاه وی تبریز و در سالن موزه…