چه کسی قلعه بابک را کشف کرد؟

چه کسی قلعه بابک را کشف کرد؟

قلعه بابک، بیش از 1330 به نام «قلعه دختر» در نزد مردم محلی معروف بود. نخستین بار «شروین باوند» در سال 1330 این قلعه را به نام قلعه بابک شناسایی کرد. شروین باوند فعال سیاسی و نویسنده سوادکوهی از خاندان باوند مازندرانی است که نسب خود را به دوره ساسانی…

پیش درآمدی بر اندیشه نژادگرایی در ایران معاصر، زندگی و آثار شروین باوند

پیش درآمدی بر اندیشه نژادگرایی در ایران معاصر، زندگی و آثار شروین باوند

دانششرکت نشر و پژوهش شیراز کتاب که در حال حاضر با همکاری پردیس دانش کار می کندگروههای مطالعاتی متعدد در حوزه تاریخ معاصر،جامعه و سیاست، فلسفه دارد و آثار متعددی را در هر یک از این حوزه به نشر رسانده است. کتاب حاضر حاصل کوششی دیگری از نویسندگان و پژوهشگران…