شهردار خوب، شهردار بد/پیمان پاکمهر

شهردار خوب، شهردار بد/پیمان پاکمهر

رخداد خوب مشارکت بالا در پنجمین دوره از انتخابات شوراهای شهر در سال 1396، پیام های مهمی داشت و چنین مردمی شایسته شهری توسعه یافته هستند.   هر چند این شهروندان دل خوشی از آن چه در برخی از شهرداری و شوراهای شهر می گذرد ندارند اما به امید تغییر پای…