شیخ شامل داغستانی

شیخ شامل داغستانی

و پنج گروه قومی و زبانی از جمله: آوارها، دارگاها، لزگی‏ها، قمق‏ها، لاک‏ها، تابه سران‏ها، تات‏ها و ... با نام کلی داغستان در این منطقه زندگی می کنند. داغستان و مردم آن‏ از دیرباز با ایران و ایرانیان پیشینه ی تاریخی‏ و بستگی‏های فراوان داشته‏اند.تا سال ها، مردمی ایرانی نژاد…