پژواک زبان در جای نام‌های آذربایجان در منابع کهن (صفوه‌الصفا و صریح‌الملک)

پژواک زبان در جای نام‌های آذربایجان در منابع کهن (صفوه‌الصفا و صریح‌الملک)

نام‌هاي جغرافيايي با وجود پايداري نسبي در شرايطي دچار تغيير و تحول مي‌شوند، برخي از اين تغييرات آوایی است، مانند تبديل شدن آتروپاتگان به آذربايجان. نوع ديگری از تغييرات تحت تأثير شرايط اجتماعي، فرهنگی و سياسي هر منطقه صورت مي‌گيرد. گاهي در پي تحولات جمعيتي يا سياسي برخي تغيير نام‌ها…