تنش حزب اردوغان و مخالفان بر سر طریقت‌ها

تنش حزب اردوغان و مخالفان بر سر طریقت‌ها

چند روزی است که در بسیاری از روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی ترکیه، در مورد یک طریقت عرفانی، غوغای بزرگی برپا شده است. اخبار و حواشی مربوط به طریقت مشهور «اسماعیل آقا»، همه رسانه ها را در بر گرفته و دیروز و امروز، این موضوع در صدر عکس و…