شاهنامه طهماسبی چگونه نوشته شد/ صفویان آذربایجانی مروج شاهنامه

شاهنامه طهماسبی چگونه نوشته شد/ صفویان آذربایجانی مروج شاهنامه

هستند اما شاهنامه طهماسبی اثری بزرگ است که 250 اثر مصور را در بر گرفته است.اما این شاهکار فرهنگی چگونه شکل گرفت؟هنگامی که شاه اسماعیل برای آزادسازی خراسان و ضمیمه آن به قلرو پادشاهی ایران رفته بود کمال الدین بهزاد را از هرات به تبریز آورد. وی گروهی از بزرگ…