جنگ های ایران و عثمانی در آذربایجان و قفقاز

جنگ های ایران و عثمانی در آذربایجان و قفقاز

صورت می گرفت تعداد بیشماری از اتباع ایران جان و مال خود را از دست می دادند و زنان به کنیزی و بردگی گرفته می شدند. مقاله حاضر  در 10 صفحه بخشی از این جنگ های به صورت خلاصه و مجمل در دوره شاه اسماعیل و شاه طهماسب روایت می…

سلطان سلیمان در برابر ایران محتشم نبود/نامه تاریخی شاه طهماسب به سلیمان قانونی

سلطان سلیمان در برابر ایران محتشم نبود/نامه تاریخی شاه طهماسب به سلیمان قانونی

سلطان سلیمان فرمانروای مقتدر عثمانی که نزدیک به 46 سال بر این امپراتوری فرمانروایی کرد وتا دروازه های وین نیز پیش رفت ، در مقابل ایران وصفویه در بیشتر مواقع مغلوب وشکست خورده بود . سلیمان پنج بار به ایران یورش آورد و اگرچه در تهاجمهای اولیه به موفقیت هایی…