قطر و بررسی موضوع کردها!

قطر و بررسی موضوع کردها!

برای منازعات تبدیل شده اما این اقدامات مداخله جویانه که عربستان و قطر با دیدارهای پی در پی با مسعود بارزانی در سال اخیر در پی گرفته اند آیا ادامه همان طرح مشهور تجزیه منطقه، است؟ آیا این 2 کشور از عوامل پشت صحنه اختلافات و درگیری های طایفه‌ای در…