رواج و گسترش زبان و ادب فارسی در عصر سلجوقی

رواج و گسترش زبان و ادب فارسی در عصر سلجوقی

رواج و گسترش زبان و ادب فارسی و هنر ایرانی در میان خانواده‌های فرادست در عصر سلجوقی در سده‌های میانه، یعنی چند قرنی پس از ظهور اسلام، قبایل آسیای میانه رو به ایران آوردند و به تدریج از اواخر قرن دهم و قرن یازدهم میلادی به ضرب شمشیر توانستند بحکومت‌های…